ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల 2019 తేదీలు…

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల 2019 తేదీలు…

మొత్తం సీట్ల సంఖ్య : 175

Announcement & issue of Press Note 10/03/2019 Sunday
Issue of Notification 18/03/2019 Monday
Last Date of filing Nominations 25/03/2019 Monday
Scrutiny of Nominations 26/03/2019 Tuesday
Last date of withdrawal of Candidature 28/03/2019 Thursday
Date of Poll 11/04/2019 Thursday
Counting of Votes on 23/05/2019 Thursday

 

25 లోక్ సభ మరియు 175 అసెంబ్లీ సీట్స్ కొరకు విభజన తరువాత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఎన్నికలు