పోల్ : క్రింద ఇచ్చిన సినిమాల లో ఏ సినిమా పాటలు బాగున్నాయి ?

 

vinaya videya rama,f2,biopic